Zapytanie do szpitala o dwie osoby towarzyszące jednocześnie - szablon

 

 

….......……………….., dn. .…/.…/…… r.

……………………………......……….

[Twoje imię i nazwisko]

………………………………......…….

[Twój adres lub PESEL]

……...........……........………………………….

                                                                                              [imię i nazwisko kierownika szpitala]

……......….............…………………………….

                                                                                              [stanowisko]

 

…......…………….............…………………….

[pełna nazwa szpitala]

………......……….............…………………….

………......….................……………………….

[adres szpitala]

 

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie[1],

Jestem obecnie w …. tygodniu ciąży i ze względu na ………………………….……… [podaj powód wyboru tego konkretnego szpitala np.: dobre opinie o oddziale położniczym, dobre opinie innych kobiet, rodziłam w tym szpitalu swoje poprzednie dziecko i mam dobre doświadczenia lub moja położna/lekarka pracuje w tym szpitalu] wybrałam Szpital …………………………………. [wpisz pełną nazwę podmiotu leczniczego], jako placówkę leczniczą w której chcę urodzić swoje dziecko.

Ogromnie zależy mi, aby w czasie porodu towarzyszyły mi dwie osoby, a mianowicie …………………… [wpisz osobę bliską, którą wybrałaś np.; przyjaciółka, mąż, partnerka, partner] oraz doula.

Jako pierwszą osobę bliską wybrałam ……… [wpisz osobę bliską, jak powyżej], jednakże ważna jest dla mnie także obecność douli, jako doświadczonej kobiety zapewniającej przede wszystkim niemedyczne wsparcie emocjonalne, informacyjne, a w czasie porodu także wsparcie fizyczne poprzez możliwość, według moich potrzeb, wykonania masażu relaksacyjnego czy pomoc przy wykorzystywaniu ruchu, jako niefarmakologicznej metody łagodzenia bólu porodowego.

Jak zostało wskazane przez Rzecznika Praw Pacjenta w korespondencji ze Stowarzyszeniem Doula w Polsce oraz Fundacją Rodzić po Ludzku (pismo z dnia 2 sierpnia 2023 r.; sygn. RzPP-DPR-WPL.431.34.2023[2]) - celem art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 Nr 52 poz. 417, z późn. zm.) jest branie pod uwagę woli i potrzeb samej pacjentki podczas udzielania świadczeń medycznych, a „podmiot leczniczy powinien ze zrozumieniem podejść do prośby o umożliwienie obecności np. dwóch osób. Jest to kwestia wyznaczenia w ramach podmiotu leczniczego standardu przestrzegania praw pacjenta, uwzględniającego pełen kontekst oraz posiadane w ramach tego podmiotu możliwości”.

Uwzględniając powyższe stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta oraz fakt, iż Szpital dysponuje … [wpisz liczbę sal] jednoosobowymi salami porodowymi, kieruję do Pani/Pana[3] moją prośbę o wyrażenie zgody na umożliwienie obecności w czasie mojego porodu dwóm osobom bliskim – …………… oraz douli.

                                              

                                                                                              …………………………………………

                                                                                              [Twój podpis]

                                                                                             

  

 

[1] Niepotrzebne wykasuj

[2] https://www.doula.org.pl/nasze-dzialania/komunikaty/rzecznik-praw-pacjenta-doula-jako-druga-osoba-towarzyszaca

[3] Niepotrzebne wykasuj