STATUT STOWARZYSZENIA DOULA w Polsce

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie o nazwie DOULA w Polsce, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób działających jako doula, czyli wykształconych i doświadczonych, również w swoim macierzyństwie, kobiet zapewniających ciągłe niemedyczne emocjonalne, informacyjne i fizyczne wsparcie matce i rodzinie na czas ciąży, porodu i po porodzie.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 2

 1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest miasto Warszawa.

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie:

 1. przepisów ustawy prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 78 poz. 855 z późn. zm.),
 2. niniejszego Statutu,
 3. uchwał władz Stowarzyszenia w ramach obowiązującego prawa.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnym przedmiocie działalności, o ile przynależność do nich jest zgodna z celami Stowarzyszenia.

§ 5

 1. Stowarzyszenie posługuje się znakiem wyróżniającym je spośród innych organizacji.
 2. Znak i nazwa Stowarzyszenia są prawnie zastrzeżone.

§ 6

 1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków Stowarzyszenia oraz wolontariuszy. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego Stowarzyszenia służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

§ 7

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 8

Cele Stowarzyszenia to:

 1. promowanie idei ciągłości wsparcia okołoporodowego w Polsce,
 2. działania w celu budowania dobrego wizerunku douli,
 3. promowanie działalności członków Stowarzyszenia,
 4. kształtowanie zasad etyki działania,
 5. propagowanie wiedzy na temat świadomego rodzicielstwa,
 6. działalność edukacyjna i oświatowa,
 7. upowszechnianie i ochrona praw kobiet,
 8. ochrona i promocja zdrowia,
 9. promocja i organizacja wolontariatu.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia poprzez organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów i konferencji dokształcających dla członków Stowarzyszenia,
 2. organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów i konferencji w tematyce zgodnej z działalnością Stowarzyszenia,
 3. organizację i wspieranie różnych form współpracy i wzajemnej pomocy koleżeńskiej,
 4. pomoc prawną i doradczą członkom Stowarzyszenia związaną z działalnością douli,
 5. współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi i innymi instytucjami społecznymi, pozarządowymi i placówkami opieki medycznej na terenie całego kraju i poza jego granicami,
 6. współpracę z organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi w zakresie zawodowym,
 7. organizowanie akcji i kampanii społecznych promujących wiedzę na temat wsparcia okołoporodowego i świadomego rodzicielstwa oraz udział w nich,
 8. działania promujące i wspierające rodzinę,
 9. prowadzenie spotkań i grup wsparcia,
 10. przygotowanie i prowadzenie narzędzi informatycznych, wspierających realizację celów Stowarzyszenia, w tym strony internetowej i forum,
 11. przygotowywanie programów edukacyjnych,
 12. współpracę z mediami,
 13. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń z dziedzin związanych z działalnością Stowarzyszenia, w tym prowadzenie i popieranie prac naukowych.

§ 10

Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

 1. działalności wydawniczej,
 2. działalności związanej z tłumaczeniami,
 3. sprzedaży detalicznej prowadzonej w niewyspecjalizowanych sklepach,
 4. sprzedaży detalicznej prowadzone przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 5. kształcenia ustawicznego dorosłych i pozostałych form kształcenia,
 6. badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
 7. badań rynku i opinii publicznej.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOSTWO

§ 11

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3. honorowych.
 2. Członkami Stowarzyszenia są:
  1. członkowie założyciele – podpisujący niniejszy Statut, którzy wraz z zarejestrowaniem Stowarzyszenia stają się jego członkami zwyczajnymi,
  2. członkowie zwyczajni – osoby pełnoletnie akceptujące cele Stowarzyszenia i działające jako doula, które ukończyły aprobowane przez Stowarzyszenie szkolenie podstawowe przygotowujące do bycia doulą,
  3. członkowie wspierający - osoby fizyczne lub prawne nie będące doulami, deklarujące pomoc materialną lub intelektualną na rzecz Stowarzyszenia,
  4. członkowie honorowi – osoby fizyczne nie będące członkami zwyczajnymi ani wspierającymi, wyróżnione za szczególne zasługi w zakresie rozwoju i działalności Stowarzyszenia.

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba, która złoży pisemną deklarację członkowską wraz z dowodem ukończenia szkolenia podstawowego rekomendowanego przez Stowarzyszenie.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba, która złoży pisemną deklarację członka wspierającego wraz z deklaracją pomocy materialnej lub intelektualnej na rzecz Stowarzyszenia.
 3. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały, po spełnieniu warunków opisanych w ustępach 1-2.
 4. O nadaniu godności członka honorowego decyduje Walne Zgromadzenie.

§ 13

 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:
  1. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
  2. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
  3. przestrzegać Kodeksu Etycznego i Standardów Pracy Douli,
  4. przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
  5. regularnie uiszczać składki członkowskie,
  6. aktywnie brać udział w działalności Stowarzyszenia,
  7. uczestniczyć w zebraniach Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia.
 2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo i obowiązek brać udział w życiu Stowarzyszenia.
  Zwyczajnym członkom Stowarzyszenia przysługuje:
  1. bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
  2. prawo zgłaszania wniosków we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Stowarzyszenia,
  3. prawo korzystania z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
  4. prawo do korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  5. prawo do udziału w zebraniach, wykładach, konferencjach oraz innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  6. prawo do posługiwania się logo Stowarzyszenia, za uprzednią pisemną zgodą władz Stowarzyszenia,
  7. prawo do umieszczania informacji o członkach na stronie Stowarzyszenia.
 3. Członkowie wspierający i honorowi mają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem prawa głosu oraz praw wyborczych.
 4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń.
 5. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.
 6. Utrata członkostwa Stowarzyszenia następuje w przypadku:
  1. śmierci członka Stowarzyszenia,
  2. dobrowolnego wystąpienia członka ze Stowarzyszenia, poprzez złożenie pisemnej rezygnacji,
  3. skreślenia członka Stowarzyszenia z listy członków Stowarzyszenia.

§ 14

 1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje w przypadku:
  1. niepłacenia składek członkowskich przez co najmniej dwa okresy składkowe według uchwał Stowarzyszenia, pomimo pisemnego wezwania przez Zarząd członka Stowarzyszenia do uregulowania składek członkowskich,
  2. nieuczestniczenia członka zwyczajnego lub wspierającego w Walnym Zgromadzeniu w okresie kolejnych dwóch lat,
  3. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  4. nieprzestrzegania przez członka postanowień Statutu, Kodeksu Etycznego i Standardów Pracy Douli, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  5. działania na szkodę Stowarzyszenia lub rażącego naruszenia postanowień Statutu,
  6. utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu.
 2. Skreślenie członka z listy członków Stowarzyszenia wymaga uchwały Zarządu.
 3. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykreślenia członka z listy członków Stowarzyszenia, osobie wykreślonej przysługuje prawo do odwołania do Walnego Zgromadzenia, które powinno zostać zgłoszone pisemnie na adres Stowarzyszenia oraz do wiadomości Sądu Koleżeńskiego na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
 4. Członek zwyczajny, który został uprzednio skreślony z listy członków z powodu niepłacenia składek członkowskich, ma prawo jednokrotnie ubiegać się o ponowne przyjęcie w poczet członków zwyczajnych.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 15

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna,
  4. Sąd Koleżeński.
 2. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego wynosi 4 lata, a wybór ich członków odbywa się w tajnym głosowaniu zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej.
 3. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

§ 16

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński składają sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu.
 3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  1. ustalanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
  3. powoływanie i odwoływanie Prezesa i na jego wniosek pozostałych członków Zarządu,
  4. powoływanie i odwoływanie Komisji Rewizyjnej,
  5. powoływanie i odwoływanie Sądu Koleżeńskiego,
  6. udzielanie absolutorium Zarządowi,
  7. nadawanie z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
  8. uchwalanie zmian Statutu,
  9. uchwalanie dodatkowych regulaminów dotyczących działalności Stowarzyszenia i jego organów,
  10. uchwalanie wysokości składki członkowskiej,
  11. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w zakresie pozbawienia członkostwa,
  12. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia lub połączenia go z inną organizacją oraz przeznaczeniu jego majątku w takiej sytuacji,
  13. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nieleżących w kompetencjach innych władz Stowarzyszenia.

§ 17

 1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd co najmniej jeden raz w roku.
 2. Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze jest zwoływane przez Zarząd co 4 lata.
 3. Ponadto Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie na pisemny uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. W takim przypadku Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania przez Zarząd wniosku.
 4. W przypadku niezwołania Walnego Zgromadzenia przez Zarząd, Walne Zgromadzenie zwołuje Komisja Rewizyjna.
 5. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz zaproszeni goście.
 6. Dla ważności Walnego Zgromadzenia konieczna jest obecność co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Na wypadek gdy w podanym terminie na Walne Zgromadzenie przybędzie mniej niż połowa uprawnionych do głosowania, Zarząd ustala drugi termin Walnego Zgromadzenia, który może być ustalony bezpośrednio po pierwszym terminie. W drugim terminie Walne Zgromadzenie odbywa się bez względu na liczbę przybyłych.
 7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków uprawnionych do głosowania obecnych na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, chyba że Statut stanowi inaczej. 8. Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa Zarządu, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych.
 8. Każdemu uprawnionemu do głosowania przysługuje jeden głos.
 9. O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia członkowie powinni być powiadomieni na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
 10. W razie wystąpienia szczególnych okoliczności wymagających pilnej decyzji Walnego Zgromadzenia lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd może zainicjować wypracowanie tej decyzji w drodze uzgodnień za pomocą poczty elektronicznej, faksu, korespondencji – bez konieczności zwoływania posiedzenia tych organów. Z uzgodnień dokonanych w takim trybie sporządza się protokół, do którego dołącza się wydruki korespondencji i stanowisk poszczególnych członków w/w gremiów.

§ 18

 1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Członków Zarządu. Jednemu z członków Zarządu nie będących Prezesem, Wiceprezesem i Skarbnikiem można powierzyć funkcję Sekretarza.
 3. W przypadku wygaśnięcia mandatu lub odwołania z funkcji Prezesa przed upływem kadencji jego funkcję przejmuje jeden z członków Zarządu wybrany spośród nich w drodze głosowania Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 5. Zarząd może działać w oparciu o dodatkowy regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
 6. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia,
  2. reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu,
  3. podejmowanie uchwał o skreślaniu członków Stowarzyszenia,
  4. zgłaszanie wniosków do Walnego Zgromadzenia o nadanie lub pozbawianie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
  5. nadawanie certyfikatu Stowarzyszenia oraz certyfikatu instruktora Stowarzyszenia członkom zwyczajnym po spełnieniu warunków określonych w odrębnych regulaminach,
  6. podejmowanie decyzji w sprawie przynależności Stowarzyszenia do organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych,
  7. podejmowanie decyzji w sprawie współpracy z innymi organizacjami i osobami prawnymi,
  8. podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia lub ustania członkostwa wspierającego,
  9. tworzenie projektów uchwał na Walne Zgromadzenie,
  10. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
  11. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
  12. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
  13. powoływanie komisji do realizowania poszczególnych zagadnień w ramach działalności Stowarzyszenia oraz nadzorowanie ich działalności i uzgadniania planów ich pracy,
  14. organizowanie i prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 7. Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa lub innego Członka Zarządu.
 8. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się w formie telekonferencji i z użyciem środków łączności takich jak telefon, poczta lub z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, w tym poczty elektronicznej.

§ 19

 1. Kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje Komisja Rewizyjna składająca się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących.
 3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może zostać osoba, która:
  1. jest członkiem Zarządu albo pozostaje z takim członkiem w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia i całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  2. ocena i kontrola działalności Zarządu Stowarzyszenia, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
  3. przedstawianie sprawozdań i wniosków pokontrolnych i zaleceń Walnemu Zgromadzeniu oraz Zarządowi,
  4. opiniowanie wniosków o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
  5. występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  6. dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.
 5. Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:
  1. żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
  2. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień,
  3. udziału jej członków w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 20

 1. 1. Sąd Koleżeński liczy 3 do 5 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia. Spośród członków wybierany jest przewodniczący Sądu kierujący pracą tego organu.
 2. 2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należą:
  1. 1) rozpatrywanie sporów między członkami Stowarzyszenia powstałych w związku z ich działalnością w Stowarzyszeniu na wniosek jednej ze stron,
  2. 2) rozpatrywanie spraw związanych z nieprzestrzeganiem praw i obowiązków członków, postanowień Statutu, Kodeksu Etycznego i Standardów Pracy Douli, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia.
 3. 3. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, którego decyzja jest ostateczna.
 4. 4. Sąd Koleżeński w trybie uchwały przyjętej zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym może orzekać następujące kary:
  1. 1) pouczenie,
  2. 2) upomnienie,
  3. 3) nagana,
  4. 4) zawieszenie w prawach członka na okres od 3 miesięcy do 2 lat.
 5. 5. Sąd Koleżeński w trybie uchwały przyjętej zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym może zwrócić się z wnioskiem do Zarządu o skreślenie członka z listy członków Stowarzyszenia.
 6. 6. Skład sądzący winien wynosić trzech członków i jest on ustalany przez przewodniczącego Sądu

Koleżeńskiego.

7. Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa 4 lata.

8. Sąd Koleżeński zobowiązany jest do składania corocznych sprawozdań ze swej pracy Walnemu Zgromadzeniu.

§ 21

 1. Mandat członka władz Stowarzyszenia wygasa w razie:
  1. złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji,
  2. niemożności pełnienia funkcji członka organu przez okres ponad sześciu miesięcy,
  3. upływu kadencji,
  4. utraty statusu członka Stowarzyszenia,
  5. odwołania członka.
 2. W przypadku gdy członek organu Stowarzyszenia nie może pełnić swojej funkcji organ ten może dokonać kooptacji kolejnych członków organu, maksymalnie połowę składu władz Stowarzyszenia.
 3. Wybrani członkowie władz Stowarzyszenia mogą być odwołani z pełnionych funkcji przed upływem kadencji w przypadku:
  1. niewypełniania swych obowiązków lub naruszania postanowień Statutu i obowiązujących uchwał Stowarzyszenia,
  2. nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w trzech kolejnych posiedzeniach danego organu,
  3. bez ważnych przyczyn przez co najmniej sześć miesięcy niebrania udziału w powierzonych im pracach danego organu.
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 22

Stowarzyszenie może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy, zawierać wszelkiego rodzaju umowy zgodnie z celami Stowarzyszenia i obowiązującym prawem, przyjmować i ubiegać się o zapisy, spadki, darowizny, dotacje i subwencje.

§ 23

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:

 1. składek członkowskich,
 2. dotacji i subwencji,
 3. darowizn, spadków i zapisów,
 4. przychodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
 5. ofiarności publicznej,
 6. odsetek od depozytów kapitałowych,
 7. dywidend z tytułu uczestnictwa Stowarzyszenia w spółkach kapitałowych.

§ 24

Cały przychód uzyskany przez Stowarzyszenie przeznaczany jest na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 25

Do dysponowania majątkiem Stowarzyszenia, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu łącznie z Wiceprezesem Zarządu lub innym członkiem Zarządu, lub inne osoby na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

§ 26

Stowarzyszenie nie będzie:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków władz lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ,,osobami bliskimi”,
 2. przekazywać swojego majątku na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
 4. kupować na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie władz lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
ROZDZIAŁ VI
ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN STATUTU

§ 27

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Propozycję zmian opracowuje Zarząd lub specjalnie powołana w tym celu komisja ds. zmiany statutu. Propozycje te są rozsyłane do członków Stowarzyszenia wraz z informacją o terminie Walnego Zgromadzenia.
 3. Na Walnym Zgromadzeniu członkowie Stowarzyszenia mają możliwość zgłoszenia uwag do poprawek lub przedstawienia swoich propozycji zmian.
ROZDZIAŁ VII
ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA

§ 28

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia na rzecz innej instytucji, której działalność jest zbieżna z celami Stowarzyszenia.