cele male2

Cele naszej działalności
według Statutu Stowarzyszenia Doula w Polsce: 

 • promowanie idei ciągłości wsparcia okołoporodowego w Polsce,
 • budowanie dobrego wizerunku douli,
 • promowanie działalności członkiń Stowarzyszenia,
 • kształtowanie zasad etyki działania,
 • propagowanie wiedzy na temat świadomego rodzicielstwa,działalność edukacyjna,
 • upowszechnianie i ochrona praw kobiet,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • promocja i organizacja wolontariatu.

 


 kwadrat      Nasze cele realizujemy poprzez:

 • podnoszenie zawodowych kwalifikacji członkiń Stowarzyszenia poprzez szkolenia, warsztaty i konferencje dokształcające dla członkiń,
 • organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów i konferencji w tematyce zgodnej z działalnością Stowarzyszenia,
 • organizację i wspieranie różnych form współpracy i wzajemnej pomocy koleżeńskiej wśród członkiń Stowarzyszenia,
 • pomoc prawną i doradczą członkiniom Stowarzyszenia związaną z działalnością douli,
 • współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi i innymi instytucjami społecznymi, pozarządowymi oraz placówkami opieki medycznej na terenie całego kraju i poza jego granicami,
 • współpracę z organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi w zakresie zawodowym,
 • organizowanie akcji i kampanii społecznych promujących wiedzę na temat wsparcia okołoporodowego, świadomego rodzicielstwa i pracy douli,
 • działania promujące i wspierające rodzinę,
 • prowadzenie spotkań, warsztatów, grup wsparcia i kręgów porodowych,
 • przygotowanie i prowadzenie narzędzi informatycznych, wspierających realizację celów Stowarzyszenia, w tym strony internetowej i grupy,
 • działalność informacyjną w mediach społecznościowych,
 • przygotowywanie programów edukacyjnych,
 • współpracę z mediami,
 • zbieranie informacji i wymianę doświadczeń z dziedzin związanych z działalnością Stowarzyszenia, w tym prowadzenie i popieranie prac naukowych, we współpracy z innymi instytucjami i osobami.