KODEKS ETYCZNY I STANDARDY PRACY DOULI
ze Stowarzyszenia DOULA w Polsce
obowiązujący od 15 czerwca 2019 r.


1. Doula to wykształcona i doświadczona, również w swoim macierzyństwie, kobieta zapewniająca ciągłe niemedyczne emocjonalne, informacyjne i fizyczne wsparcie matce i rodzinie na czas ciąży, porodu i po porodzie.
1.1 Doula - członkini Stowarzyszenia DOULA w Polsce - jest świadoma odpowiedzialności wynikającej ze specyfiki wykonywanej pracyniezależnie od miejsca jej wykonywania.
1.2 Doula zna granice swoich kompetencji i nie podejmuje zadań przekraczających jej możliwości. Dokłada wszelkich starań, aby zapewnić klientce korzystającej z jej usług jak najwyższy możliwy poziom wsparcia i opieki. Priorytetem są dla niej potrzeby klientki. Jeśli potrzeby lub wymagania klientki wykraczają poza kompetencje douli, może ona zasugerować skorzystanie ze wsparcia innych specjalistów.
1.3 Doula nie wykonuje żadnych czynności medycznych, nie diagnozuje oraz nie udziela porad medycznych. Jeśli ma wykształcenie medyczne, te dwie role są w trakcie pracy z klientką oddzielone.
1.4 Jeśli doula jest specjalistką w innej dziedzinie, która mogłaby mieć zastosowanie w pracy z klientką, powinno być to jasno oddzielone od pracy douli.
1.5 Doula pogłębia swoje umiejętności i wiedzę poprzez nieustanny rozwój zawodowy i osobisty.


2. Doula dba o dobre imię Stowarzyszenia oraz jego członkiń.


3. Doula prowadząc działalność i reklamując ją informuje o swoim poziomie wykształcenia, kompetencjach oraz doświadczeniu w pracy douli zgodnie ze stanem faktycznym.


4. Doula dąży do rozwoju i utrzymania pozytywnych relacji ze środowiskami działaczy okołoporodowych (lekarzy, położnych, doradców laktacyjnych, doul itp.).


5. Klientki mogą oczekiwać od douli niemedycznego emocjonalnego, informacyjnego i fizycznego wsparcia na czas ciąży, porodu i po porodzie.

5.1 Doula oferuje:
• spotkania przed porodem,
• pomoc w opracowaniu preferencji porodowych, zwanych planem porodu,
• wsparcie telefoniczne oraz e-mailowe,
• „gotowość porodową” dla poszczególnej klientki w ustalonym wcześniej przedziale czasu ,
• ciągłość wsparcia w czasie porodu i po nim,
• kontakt i wizyty w połogu,
• wsparcie w zakresie opieki, karmienia i pielęgnacji noworodka,
• wsparcie emocjonalne w połogu.


6. Rozpoczynając współpracę, doula każdorazowo uzgadnia z klientką cel i zakres swoich działań oraz określa warunki współpracy. Jeśli doula jest specjalistką w innej dziedzinie, która mogłaby mieć zastosowanie w pracy z klientką, informuje o tym klientkę. Klientka decyduje czy i w jakim zakresie skorzysta z tych usług.


7. Doula nie osądza wyborów klientki i jej rodziny oraz respektuje system wartości klientki, jej prawo do podejmowania własnych decyzji. W żadnym wypadku nie forsuje swoich własnych pomysłów przekonań. Doula wspiera klientkę i jej rodzinę w zwiększeniu pewności siebie i poczuciu kompetencji. Doula nie podejmuje decyzji i nie wypowiada się za klientkę, również wobec personelu medycznego.


8. Mając na uwadze dobro klientki i jej rodziny, doula w swojej pracy stara się być elastyczna, dobrze zorganizowana oraz niezawodna.


9. Doulę obowiązuje dyskrecja. Doula traktuje informacje przekazane przez klientkę jako poufne. Nie ujawnia osobom postronnym danych osobowych swoich klientek ani żadnych szczegółów dotyczących ich życia osobistego czy sytuacji porodowej. Wyjątek stanowią doula-zastępczyni oraz doula-opiekunka stażu za zgodą klientki.


10. Doula pod żadnym pozorem nie bierze udziału w planowanych porodach bez asysty położniczej. W przypadku braku opieki medycznej w miejscu porodu (na skutek wydarzeń losowych) doula ma obowiązek wezwać pogotowie ratunkowe i pozostać z rodzącą do przybycia zespołu ratunkowego.


11. Każda doula zobowiązana jest, w miarę możliwości, do pracy w zespole z inną doulą, która będzie mogła stanowić jej zastępstwo, na zasadach uprzednio uzgodnionych między doulami oraz w porozumieniu z klientką.


12. Jeżeli okoliczności zewnętrzne lub własny stan fizyczny czy psychiczny mogą istotnie obniżyć poziom wykonywanej pracy, w takiej sytuacji doula powinna skorzystać ze wsparcia douli-zastępczyni.


13. Relacje między doulami opierają się na wzajemnym szacunku i koleżeństwie, wynikającymi ze wspólnoty wartości i celów oraz przyjętej na siebie odpowiedzialności.


14. Doula nie jest obojętna na odstępstwa od zasad KEiSPD ze strony innych doul. Właściwą procedurą postępowania w takiej sytuacji jest zwrócenie się do Sądu Koleżeńskiego.


15. Zasady Kodeksu Etycznego i Standardów Pracy Douli obowiązują wszystkie doule będące członkiniami Stowarzyszenia Doula w Polsce. Przystępując do członkostwa, doula przyjmuje na siebie zobowiązanie skrupulatnego przestrzegania zasad Kodeksu Etycznego i Standardów Pracy Douli.