REGULAMIN STAŻU
uchwalony 19 czerwca 2016 roku
 

Doule członkinie zwyczajne Stowarzyszenia po szkoleniu podstawowym mają
prawo i możliwość rozpoczęcia stażu we współpracy z opiekunką stażu w celu zdobycia certyfikatu Stowarzyszenia DOULA w Polsce.
 
Stopnie kwalifikacji douli ze Stowarzyszenia DOULA w Polsce:
Doulą może nazywać się osoba po ukończonym szkoleniu podstawowym aprobowanym przez Stowarzyszenie DOULA w Polsce.
 
Doula po szkoleniu podstawowym - osoba po skończonym szkoleniu podstawowym
Zapis statusu: doula po szkoleniu podstawowym
Przywileje: umieszczenie na ogólnej liście członkiń oraz liście doul województwa swojego
miejsca zamieszkania dostępnej na oficjalnej stronie Stowarzyszenia wraz z adresem mailowym, dostęp do Strefy Członkiń na stronie doula.org.pl, możliwość uzyskania zaświadczenia o byciu członkinią Stowarzyszenia, logo Członkini Stowarzyszenia (do użytkowania zgodnie z zasadami użytkowania logo Członkini i Douli Certyfikowanej Stowarzyszenia DOULA w Polsce)


Doula na stażu – osoba, która ukończyła szkolenie podstawowe i rozpoczęła proces certyfikacji
Zapis statusu: doula na stażu
Przywileje: umieszczenie na ogólnej liście członkiń oraz liście doul województwa swojego miejsca zamieszkania dostępnej na oficjalnej stronie Stowarzyszenia wraz z danymi kontaktowymi, dostęp do Strefy Członkiń na stronie doula.org.pl, legitymacja douli na stażu, logo Członkini Stowarzyszenia (do użytkowania zgodnie z zasadami użytkowania logo Członkini i Douli Certyfikowanej Stowarzyszenia DOULA w Polsce)


Doula certyfikowana - osoba, która ukończyła szkolenie podstawowe i zdała przed Komisją Certyfikacyjną egzamin zamykający proces certyfikacji
Zapis statusu: Certyfikowana Doula (CD)
Przywileje: umieszczenie na ogólnej liście członkiń oraz wyróżnionej liście doul województwa swojego miejsca zamieszkania dostępnej na oficjalnej stronie Stowarzyszenia wraz z danymi kontaktowymi, dostęp do Strefy Członkiń na stronie doula.org.pl, legitymacja douli certyfikowanej, dyplom ukończenia stażu, logo Członkini Stowarzyszenia (do użytkowania zgodnie z zasadami użytkowania logo Członkini i Douli Certyfikowanej Stowarzyszenia DOULA w Polsce)

Proces uzyskania certyfikatu douli Stowarzyszenia DOULA w Polsce
 

1. Proces certyfikacyjny mogą rozpocząć doule najwcześniej pół roku po ukończeniu szkolenia podstawowego aprobowanego przez Stowarzyszenie DOULA w Polsce (zwane dalej: Stowarzyszeniem) i są członkiniami zwyczajnymi Stowarzyszenia z uregulowanymi składkami.
 

2. Czas na wypełnienie wymagań certyfikacyjnych to maksymalnie 3 lata, ale nie krócej niż rok (z możliwością przedłużenia z ważnych względów).
 

3. Doula ubiegająca się o staż zgłasza to Komisji Certyfikacyjnej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na niniejszy regulamin i powinno zawierać: imię i nazwisko douli, informacje na temat ukończonego szkolenia podstawowego dla doul (organizacja, prowadząca/e, data ukończenia), wypełniony Zobowiązanie finansowe_staż, elektroniczne zdjęcie legitymacyjne, adres korespondencyjny do przesłania legitymacji oraz dane kontaktowe do umieszczenia na stronie www Stowarzyszenia (mail, numer telefonu i/lub adres strony www).
 

4. Po przyjęciu kompletu dokumentów Komisja Certyfikacyjna wysyła potwierdzenie otrzymania poprawnego zgłoszenia na staż.
 

5. Doula zobowiązana jest do uiszczenia pierwszej raty opłaty certyfikacyjnej zgodnie ze złożonym zobowiązaniem finansowym.
 

6. Po potwierdzeniu otrzymania przelewu w ciągu 14 dni Komisja Certyfikacyjna wysyła douli niezbędne do realizowania stażu dokumenty oraz nazwisko i dane kontaktowe opiekunki stażu oraz wysyła legitymację. Od tego momentu doula zmienia status na „doula na stażu”.
 

7. Douli na stażu przysługuje prawo zmiany opiekunki stażu z uzasadnionych przyczyn raz w ciągu procesu certyfikacji. Zgłasza ten fakt swojej opiekunce stażu i Komisji Certyfikacyjnej. Po rozpatrzeniu prośby Komisja Certyfikacyjna może wyznaczyć opiekunkę stażu do zmiany.
 

8. Doula na stażu zobowiązuje się: ustalić z opiekunką stażu kontrakt dotyczący ich współpracy, wypełnić test swoich mocnych i słabych stron, kontaktować z opiekunką stażu na warunkach uzgodnionych w kontrakcie, ale nie rzadziej niż raz na kwartał i obowiązkowo po każdym porodzie, w którym uczestniczyła jako doula.
 

9. Doula na stażu zobowiązuje się przygotować wspólnie z opiekunką stażu plan stażu, w którym wyznaczy sobie cele rozwojowe.
 

10. Doula na stażu zobowiązuje się przeczytać lektury obowiązkowe oraz minimum pięć lektur spośród rekomendowanych pozycji.
 

11. Doula na stażu zobowiązuje się do:
A. uczestnictwa w szkoleniu specjalistycznym Stowarzyszenia w tematyce edukacji przedporodowej
B. lub uczestnictwa w szkole rodzenia prowadzonej przez instruktorkę szkoły rodzenia w cyklu co najmniej 12-godzinnym (nie jako uczestniczka w ciąży)
C. lub ukończenia szkolenia na instruktorkę szkoły rodzenia aprobowanego przez Stowarzyszenie.
 

12. Doula na stażu zobowiązuje się do:
A. uczestnictwa w szkoleniu specjalistycznym Stowarzyszenia w zakresie wsparcia w laktacji
B. lub do ukończenia kursu/szkolenia jako konsultant laktacyjny, doradca laktacyjny lub w zakresie promocji karmienia piersią aprobowanego przez Stowarzyszenie.
 

13. Doula na stażu zobowiązuje się do udokumentowania co najmniej trzech porodów i poinformowania klientki o robieniu notatek z porodu do celów certyfikacyjnych i statystycznych Stowarzyszenia. Dla potrzeb certyfikatu dopuszcza się jeden poród zakończony cc, przy czym o liczbie porodów niezbędnych do ukończenia stażu decyduje wspólnie opiekunka stażu oraz stażująca doula.
A. Porody muszą odbyć się po przyjęciu na staż
B. Opis porodu na formularzu certyfikacyjnym
C. Esej o przebiegu porodu, z uwzględnieniem roli douli w nim i czego nauczyła się podczas tego porodu.
 

14. Doula na stażu zobowiązuje się do dostarczenia ankiet ewaluacyjnych od klientki i personelu medycznego:
A. ankiety od matek, przy porodzie których doula uczestniczyła (opcjonalnie ankiety od osób uczestniczących w porodzie)
B. ankiety od położnych obecnych przy porodzie – sugeruje się ankiety otrzymane od różnych położnych.
 

15. Doula na stażu zobowiązuje się stworzyć własną listę źródłową systemu wsparcia zawierającą kontakty i adresy co najmniej 15 specjalistów z kilku dziedzin okołoporodowych.
 

16. Doula na zakończenie procesu stażu, po uzgodnieniu z Opiekunką Stażu – skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, dopełnieniu zobowiązania finansowego i wniesieniu opłaty za egzamin – staje do egzaminu przed Komisją Certyfikacyjną.
 

17. Wszelkie kwestie nie zawarte w powyższym regulaminie rozstrzyga opiekunka stażu w porozumieniu z Komisją Certyfikacyjną.

 

Dokumenty dla doul na stażu do pobrania na Strefie członkiń