Oświadczenie Stowarzyszenia DOULA w Polsce w sprawie nietowarzyszenia doul w porodach bez asysty medycznej

Zgodnie z definicją, zawartą w Kodeksie Etycznym i Standardach Pracy Douli Stowarzyszenia DOULA w Polsce, doula to wykształcona i doświadczona, również w swoim macierzyństwie, kobieta zapewniająca ciągłe niemedyczne emocjonalne, informacyjne i fizyczne wsparcie kobiecie i rodzinie na czas ciąży, porodu i po porodzie.

W związku z pojawiającymi się zapytaniami kobiet poszukujących dla siebie douli oraz specjalistów, opiekujących się kobietami w okresie okołoporodowym, jak również informacjami w mediach społecznościowych o sytuacjach towarzyszenia doul w porodach planowanych bez asysty medycznej chcemy wyraźnie podkreślić, że doule ze Stowarzyszenia Doula w Polsce:

  • oferują ciągłe wsparcie na etapie ciąży, porodu i połogu w zakresie emocjonalnym, informacyjnym (przekazanie faktów, nie opinii) i fizycznym,
  • pozostają w kontakcie z klientkami i są przy nich, wedle wcześniejszych ustaleń, odpowiadając na potrzeby kobiet zgodnie z kompetencjami doul,
  • zachowują dyskrecję i nie ujawniają publicznie informacji, dotyczących klientek,
  • nie zapewniają opieki medycznej, nie są odpowiedzialne za zdrowie matek i ich dzieci, nie doradzają klientkom w sprawach medycznych oraz nie wykonują czynności medycznych (np.: badania),
  • nie biorą udziału w porodach planowanych bez asysty medycznej.

W sytuacjach nagłych, niespodziewanych i niezaplanowanych, gdy do końca porodu nie pojawia się przy rodzącej osoba sprawująca nad nią opiekę medyczną, doule, podobnie jak inne obecne osoby, niezależnie od wykształcenia czy sytuacji zawodowej, są zobowiązane do pomocy kobiecie rodzącej zgodnie z art. 162 Kodeksu Karnego. Jest to okoliczność wyjątkowa, grożąca niebezpieczeństwem, a co za tym idzie wymagająca udzielenia pomocy. Jednocześnie jest to jedyna akceptowalna sytuacja, gdy doula pomaga kobiecie rodzącej w końcowej fazie porodu bez asysty medycznej. Osoby, nawiązujące współpracę, polegającą na towarzyszeniu kobietom przy porodach planowanych bez asysty medycznej, w naszym rozumieniu nie mogą nazywać się doulami. Podejmują wtedy odpowiedzialność, która wykracza poza kompetencje douli i jest świadczeniem zdrowotnym wykonywanym bez uprawnień.

Doulom, które nie są zrzeszone w Stowarzyszeniu Doula w Polsce, chciałybyśmy dać przykład i zachęcamy do takiego samego postępowania, do którego zobowiązane są nasze członkinie.
Naszym celem jest propagowanie działalności doul zgodnej z kompetencjami i dbanie o dobre imię i wizerunek doul oraz rozwój i utrzymanie pozytywnych relacji ze środowiskami innych specjalistów okołoporodowych (np. położnych, doradczyń laktacyjnych, lekarzy, fizjoterapeutów, itp.).
 

Zarząd Stowarzyszenia DOULA w Polsce